Nero Lite 8.3.20.0

Build: 1.20.3.1

English version:

Nero-8.3.20.0_english_lite.exe
file size: 31.5 MB
Nero-8.3.20.0_english_micro.exe
file size: 19.9 MB

European version:

Nero-8.3.20.0_europe_lite.exe
file size: 38.5 MB
Nero-8.3.20.0_europe_micro.exe
file size: 24.3 MB

Asian version:

Nero-8.3.20.0_asian_lite.exe
file size: 34.9 MB
Nero-8.3.20.0_asian_micro.exe
file size: 22.2 MB