Nero Lite 7.11.10.0

Build: 1.20.3.1

English version:

nero-7.11.10.0_english_lite.exe
file size: 28.0 MB
nero-7.11.10.0_english_micro.exe
file size: 17.1 MB

European version:

nero-7.11.10.0_europe_lite.exe
file size: 34.4 MB
nero-7.11.10.0_europe_micro.exe
file size: 21.2 MB

Asian version:

nero-7.11.10.0_asian_lite.exe
file size: 31.1 MB
nero-7.11.10.0_asian_micro.exe
file size: 19.2 MB